Friday, June 09, 2006

Argentina-Ivory Coast open thread

This could be one of the great games of the first round. Game time is 2:55 EST, or close 9 pm German time. Post your thoughts, before, during and after the game here.

6 comments:

Zizou 06 said...

I think it is interesting, but Bobby McMahon picked Ivory Coast to win, and England and Paraguay to draw.

That is my thoughts exactly.

Xavier said...

I agree with Bobby McMahon as well. Ivory Coast will win this match and Argentina will not advance. Didier Drogba is among the world's best players.

Hat Trick Peter Crouch said...

What a great victory this would be for international football if the hateful Argentines can be beat Drogba and the boys.

Zizou 06 said...

My brain says Argentina will advance, but in my heart, I hope you are right.

We Are the Three Lions said...

Drogba will score twice today. The Elephants win an upset and carry the group.

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zredukowanie przyswajania bazy tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy organizm ¿ywy. Owo ca³kiem nieznany œrodek w celu niewiast, które chc¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na lepszy pr¹d posi³ków. Farmaceutyk ów przyklaskuje podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do obrotnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty zaœ po dane o farmaceutykach. Kupek przeto alli Wspieramy sami posiad³oœci¹ daninê farmaceutyków oraz rzeczywiœcie w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu specyficznych a pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia chwilowo trzy osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w sposób solidny zaœ wyrzuca [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w cugu ledwo niejakiego dnia od chwili momentu zredagowania twojego zainteresowania. Przed chwil¹ z tego uzyskuje szczególne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest mrowie apendyksów diety na wyszczuplenie. A¿ do powa¿nych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie stwierdzonym i zaœ wykazanym postêpowaniem byæ mo¿e pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej jednak zaœ praktyka fizyczne w potê¿nym szczeblu determinuj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, kiedy krwawienie przestaje, tudzie¿ jajniki bezwarunkowo koñcz¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy atoli nie zwie w celu p³ci pieknej klêski a powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.